Vi skapar goda levnadsvillkor för äldre och funktionshindrade

PK Omsorg erbjuder en trygg och kvalitetssäker omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill göra detta genom en nära, personlig och engagerad omsorg som utförs av kompetent personal.

Hos oss får du också hjälp på ditt språk. Vår personal pratar:
Svenska, Finska, Engelska, Kurdiska Sorani/Kurmangi, Arabiska, Tigrinja, Dari, Spanska, Franska, Persiska, Turkiska, Somaliska, Assyriska och Ryska

 

Om oss
Våra värderingar

För oss innebär god kvalitet att bemöta kundens önskemål och uppfylla dennes behov på ett säkert, etiskt och varmt sätt. Vi levererar det som vi har utlovat och är snabba med åtgärder och återkoppling.

Vårt kvalitetsledningssystem innehåller rutiner och riktlinjer som medför att alla medarbetare är högst delaktiga i kvalitetsarbetet. Det uppfyller kraven som anges i SOFS 2011:9 innehållande bland annat rutiner för klagomålshantering, avvikelsehantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra brister.

Vår starka övertygelse är att kvalitetsarbetet måste pågå kontinuerligt och vara nära det dagliga arbetet för att skapa goda resultat.

Om oss
Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsutvecklingsarbete utgår från principerna:

  • Planering
  • Genomförande
  • Uppföljning
  • Utvärdering
  • Förbättring

Åtgärderna inom varje steg dokumenteras enligt företagets rutiner som grundar sig i Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer.